Enostavno knjigovodstvo s spletno evidenco prihodkov in odhodkov

Enostavno knjigovodstvo predstavlja računovodski sistem po veljavnih računovodskih standardih, ki se uporablja za spremljanje finančnega stanja manjšega podjetja. Značilnost te vrste vodenja knjig je v tem, da se kontiranje vknjižb navezuje le na en konto, pri čemer se beleži vhodne in odhodne stroške oziroma sredstva.

Knjiga odhodkov in prihodkov zajema vse knjižbe oziroma transakcije ter podrobnosti, kot je datum, opis storitve ter konto, ki nakazuje, ali gre za prejeti ali izdani račun. Enostavno knjigovodenje zajema obdavčene prihodke, davčno priznane odhodke ter gotovinske transakcije.

Evidenca poslovne knjige za enostavno knjigovodstvo

Vodenje poslovnih knjig lahko poteka v običajnem računovodskem programu ali pa v spletnem programu na oblaku. Transakcije s prejetimi in izdanimi računi oziroma prihodki in odhodki se lahko v Minimax programu knjižijo povsem enostavno, saj program nudi različne računovodske evidence v spletni obliki, kot je:

  • Knjiga prihodkov in odhodkov
  • Evidenca terjatev do kupcev in obveznosti do dobaviteljev
  • Spletna knjiga ostalih terjatev in/ali obveznosti
  • Register opredmetenih osnovnih sredstev

Dvostavno in enostavno knjigovodstvo – razlike?

Poglavitna razlika je v tem, da enostavno vodenje poslovnih knjig zajema le eno knjižbo poslovnega dogodka, medtem ko se poslovni dogodki pri dvostavnem knjigovodenju knjižijo dvakrat, in sicer enkrat na pasivno stran in na aktivno stran knjige. Ostale razlike pa so tudi v:

  • Enostavno računovodstvo se uporablja za knjiženje prihodkov in odhodkov, predvsem iz vidika gotovinskih plačil. To zajema gotovino, čeke, plačila s kreditno kartico, elektronska plačila, kot so debetna in bančna nakazila.
  • Dvostavno kontiranje poslovnih dogodkov uporablja knjižbe, ki se po kontni shemi delijo na prihodke, odhodke, lastniški kapital, sredstva in obveznosti. Vsaka skupina kontov ima svojo številko, ki jo določajo računovodski standardi.
  • Mala podjetja, ki uporabljajo sistem enostavnega računovodenja, knjižijo prihodke, ko so izdani računi plačani na račun in odhodke, ko so stroški plačani.

Enostavno knjigovodstvo v programu v oblaku

Vedno dostopni in posodobljen e računovodski program za račune v oblaku nudi podjetnikom in računovodskim servisom uporabo različnih funkcij. Program je primeren za uporabo tudi za mikro in manjša podjetja, ki uporabljajo enostavno vodenje knjig.

Podjetniki lahko tako sami vnašajo prejete in izdane račune. Pravilnost vnosov pa lahko pregleduje računovodja, ki je povezan s sistemom v oblaku. Spletni program za enostavno knjigovodstvo omogoča tudi jasen pregled nad poslovanjem z ažurnimi podatki. Podjetnik ima nadzor nad prihodki in odhodki, obveznostmi in plačili.