Enostaven obračun plač v računovodskem spletnem programu

Celovito vodenje računovodstva v računovodskem servisu zajema tudi obračun plač in drugih osebnih prejemkov za zaposlene v podjetju stranke. Obračunavanje je nekoliko bolj zapleteno, saj vključuje poznavanje sprememb zakonodaje in oddajanje obrazcev na različne portale. Iz tega vidika prejemke zaposlenih obračunava računovodja, medtem ko podjetnik sam lahko odda prispevke, če v podjetju ni zaposlen.

Spletni program za račune Minimax omogoča funkcije za obračunavanje osebnih prejemkov zaposlenih, pri čemer so na voljo tudi funkcije za obračun zaostalih izplačil, nadomestil plač, izrednih izplačil, jubilejnih nagrad in odpravnin. Program samodejno pripravi vse potrebne obrazce, ki jih računovodja odda na eDavke, AJPES in ZZZS, ter plačilne naloge, ki so pripravljeni za uvoz v spletno banko. Celoten obračun pa se avtomatično poknjiži na temeljnico in glavno knjigo.

Obračun plač s samodejno pripravo obrazcev

Zaradi avtomatiziranih funkcij in samodejne priprave vseh potrebnih obrazcev ima računovodja manj dela in na drugi strani tudi večji nadzor nad obračuni, knjižbami in plačili. Spletni program v oblaku tako pripravi REK1 obrazec, ki ga je mogoče oddati direktno v portal eDavki ali pa se najprej shrani v XML obliki dokumenta in se naknadno odda oziroma uvozi na portal.

Sistem pripravi tudi obrazec ZAP-M v XML obliki dokumenta, zato da ga knjigovodja lahko uvozi na spletno stran AJPES. Poleg tega pa spletni program pripravi tudi obrazce za refundacijske zahtevke ter plačilne naloge, na katerih so posebej spisani posamezni sklici za različne vrte dajatev. Zato v spletni banki ni potrebno sklicev prepisovati ali kopirati ročno iz programa.

Obračun plač z nastavitvami in funkcijami po meri

Poslovni in računovodski program pri obračunavanju osebnih prejemkov samodejno preračuna zneske na podlagi bruto in neto osnove, pri čemer upošteva različne komponente, saj plače običajno niso sestavljene le iz osnove. Tako računovodja lahko nastavi, da program pri obračunu upošteva tudi dodatek na delovno dobo delavca ter različne davčne olajšave, kot je splošna olajšava, olajšava za vzdrževane družinske člane in olajšava za invalide.

Nastavitve programa tudi omogočajo, da sistem pri obračunavanju osebnih prejemkov zaposlenih upošteva in samodejno preračuna različne odtegljaje, kot so posojila, lizingi in drugo. Hkrati preračuna tudi različna nadomestila, povračila in bonitete. V tem delu lahko knjigovodja tudi vnese podatke za izplačilo prevoza na delo ter malice, saj se zneski teh dveh postavk nakažejo na račun delavca neodvisno od plače. Program pa sam preračuna višino zneska malice ter prevoza na delo skupaj z opravljenimi kilometri in delovnimi dnevi v določenem mesecu.

Obračun plač z ažurnimi spremembami podatkov

Računovodje imajo največ dela s tem, da morajo vsak mesec preveriti spremembe pri obračunskih podatkih. Podatke največkrat iščejo na spletnih straneh, ki posodabljajo podatke. Z uporabo spletnega programa Minimax pa knjigovodje prihranijo na času, saj se sistem nenehno posodablja, zato so v programu na voljo ažurni podatki, kot je na primer višina minimalne in povprečne plače.

Posodabljajo se tudi drugi podatki za obračun plač, kot je število delovnih ur za prejšnji mesec in število praznikov, dohodninska lestvica in različne dohodninske olajšave ter najvišji neobdavčeni zneski za malico, prevoz na delo, jubilejne nagrade, odpravnine in drugo.