Dobri računovodski programi so osnova za vodenje računovodstva v podjetjih

Kaj je računovodstvo?

Računovodstvo je dejavnost, ki se ukvarja z računovodskim (vrednostnim) spremljanjem, proučevanjem in prikazovanjem poslovanja. Je del informacijskega sistema v podjetju in skorajda ne more več normalno potekati brez računalniških programov.

Je metodološka veda, ki se ukvarja s proučevanjem metod za vrednostno spremljanje, proučevanje in prikazovanje poslovnega procesa.

Da se poslovni procesi pravilno odvijajo, moramo le te nenehno spremljati, analizirati, obdelovati in prikazovati. Pri tem nam pomagajo evidence, ki zajemajo določen del poslovanja.

Poglejmo si neka najosnovnejših besednih zvez v RAČUNOVODSTVU:

Evidenca o poslovanju:

Je beleženje tistih dogodkov, ki nastajajo v poslovanju podjetja.

Operativna evidenca:

Ta zajema le tiste dogodke, ki se v poslovanju nenehno ponavljajo. Prikazuje se v merskih enotah zapisanih v listinah.

Računovodska evidenca:

Ugotavlja, kakšno je premoženjsko stanje podjetja, za koliko se je povečalo oziroma zmanjšalo. Obravnava samo tiste dogodke, ki nastajajo.

Statistična evidenca:

Spremlja množične pojave v poslovanju podjetja. Pri svojem delu pa izkorišča podatke operativne in računovodske evidence.

V tej dejavnosti sta v ospredju:

RAČUNOVODSKO NADZIRANJE IN ANALIZIRANJE

Računovodski nadzor je dejavnost, ki se ukvarja s presojanjem pravilnosti poslovanja in odpravljanjem morebitnih nepravilnosti.

Zajema:

  • računovodsko kontroliranje podatkov,
  • notranje revidiranje računovodstva,
  • zunanje revidiranje računovodskih izkazov.

Kontroliranje je pretežno preprečevalno, revidiranje je pretežno popravljalno.

Računovodski nadzor temelji v glavnem na podatkih knjigovodstva. Opravlja se ročno ali s posebnimi kontrolnimi programi računalniškega obravnavanja podatkov. Ima več funkcij: upravljalno, informacijsko in poslovno. Je sestavina vsake izmed temeljnih poslovnih funkcij.

Računovodsko analiziranje pa razčlenjuje odmike obračunskih računovodskih podatkov od sodil za njihovo presojanje in oblikuje kazalnike na podlagi obračunskih in predračunskih računovodskih podatkov.

Računovodska analiza je torej dejavnost, ki se ukvarja s sestavljanjem računovodskih poročil o uspešnosti posameznih del v okviru podjetja. Izid računovodskega analiziranja omogočajo izboljšanje načrtovanja in izvajanja poslovnega procesa. Večinoma za to poskrbijo ustrezni računovodski programi.

Brez razvite računovodske službe z usposobljenim kadrom podjetje ne more obstajati oziroma funkcionirati.

Ker se zakonodaja in veljavni prepisi nenehno spreminjaj se moramo na tem področju nenehno izpopolnjevati in spremljati novosti, ki nastajajo, ter jih upoštevati pri svojem delovanju.